Kåren – en interaktiv dokusåpa om ansvarsfull alkoholservering

Idén till Kåren har vuxit fram ur erfarenheterna av en utbildning i ansvarsfull alkoholhantering som prövats på olika högskolor och universitet. Utbildningen startar i studenternas egen reflektion över sina alkoholvanor och hur de kan förändra sin konsumtion. Deras värderingar kring alkohol och dess hanterande prövas sedan. Deltagarna får också framarbeta grunden till en alkoholpolicy som ska passa deras specifika förutsättningar.

Utbildningen avslutas med ett pass där deltagarna genom aktion och reflektion arbetar med kommunikation, ledarskap och konflikthantering.

Sista punkten på programmet är en forumteater som fungerar som en konklusion av utbildningen. Forumteater är en form av interaktiv teater; åskådarna får se en scen som slutar när den är som värst, därefter får de reflektera över vad den som var utsatt kunde ha sagt eller gjort annorlunda för att förändra situationen till det bättre. På så sätt ges deltagarna en möjlighet att undersöka möjliga lösningar på problemen och få med sig strategier in i sitt arbete.

Det upplevdes som ett problem att de som ledde utbildningen oftast var mycket äldre än de studenter man utbildade; det blev svårare för studenterna att identifiera sig i forumteatern, eftersom man inte kunde göra situationer som var tillräckligt nära deltagarnas erfarenheter.

Ur denna problematik växte idén om att göra en interaktiv film som kunde användas på liknande sätt som forumteatern, men med filmens alla möjligheter. Det resulterade helt enkelt i filmen Kåren.

Filmen är tänkt som ett verktyg med vilket studenterna får tillämpa sina kunskaper som de fått under utbildningen. Den ger en möjlighet att pröva den nya kunskapen och de egna erfarenheterna i realistiska dilemmasituationer.

Filmen kommer att distribueras till studentkårer, studenthälsomottagningar, kommunala alkoholhandläggare och länssamordnare under de närmaste veckorna – och om man vill beställa exemplar av filmen, kontakta:

elisabet.flennemo@social.ministry.se