Samordnare i alkohol- och narkotikaförebyggande arbete

I regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner anges att rollen som länssamordnare bör tydligöras i samverkan med Alkoholkommittén och den nationella narkotikasamordnaren.

Alkoholkommittén har därför tillsammans med Mobilisering mot narkotika diskuterat rollen med länssamordnarna och kommit fram till att länssamordnarnas roll bör vara:

• att implementera de nationella handlingsplanerna på alkohol- och narkotikaområdet

• att vara länken mellan nationell, regional och lokal nivå

• att bidra till uppbyggnaden av en hållbar och effektiv struktur

• att fungera som motor i utvecklings- och förändringsarbetet genom kunskapsförmedling och handledning

Det slogs också fast att de inte ska arbeta med tillsyn, handläggning av utvecklingsmedel eller arbeta med vård- och behandlingsinsatser.

Länssamordnare finns idag i alla län. Du kan hitta kontaktuppgifter till dessa och de kommunala samordnarna här>>