Kunskapssammanställningar

1. Nya metoder i alkohol- och narkotikaförebyggande arbete – erfarenheter från sex försökskommuner
Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika, 2006

2. Alkoholförebyggande insater i gymnasieskolan – en sammanfattning av intervjuer
med experter, en datasökning och en hearing med forskare och praktiker.
Alkoholkommittén, 2006

3. Att förebygga alkoholskador i universitets- och högskolemiljö
Alkoholkommittén, 2006

4. Ett arbetsliv fritt från alkohol och narkotika. SKTF, Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika, 2006

5. Skolans mål och möjligheter
Statens folkhälsoinstitut, 2005

6. Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner.
Regeringens prop 2005/06:30

7. Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid. Statens offentliga utrednnigar 2005:25,
Stockholm, 2005

8. Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga – en forskningsöversikt. Socialstyrelsen (IMS) och Statens Institutionsstyrelse, 2005

9. Normbrytande beteende i barndomen – vad säger forskningen?
Socialstyrelsen(IMS) och Statens Institutionsstyrelse, 2005

10. Frivilligorganisationernas alkohol- och drogförebyggande arbete – en rapport om Socialstyrelsen projektportfölj och FOU-satsning 2003-2005

11. Alkohol och hälsa – en kunskapsöversikt om alkoholens positiva och negativa effekter.
Statens folkhälsoinstitut, 2005

12. Tonårsflickors levnadsvanor – intervjuer med tonårsflickor, forskare och praktiker som arbetar med alkoholfrågor.
Alkoholkommittén, 2005

13. Nya villkor för prevention – uppföljning av de drogförebyggande samordnarna i Sverige 2005
Anders Häregård, Alkoholkommittén 2005

14. åt samma håll – utveckling av det lokala drogförebyggande arbetet i Stockholms Stad 2002-2004.
Stockholm stad, 2005

15. Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former.
Statens Folkhälsoinstitut, 2004

16. Förebygg alkoholskador – insatser för riskgrupper.
Alkoholkommittén, 2004

17. Missbruk, kriminalitet och våld – vad döljer sig bakom rubrikerna?
Center for health Equity Studies, 2004

18. Om barnen i missbrukets skugga – Vad kan du göra i din kommun?
Alkoholkommittén, 2004

19. Att utveckla kommunernas alkohol- och narkotikaförebyggande arbete – sex försökskommuner.
Statens folkhälsoinstitut, 2004

20. STAD-projektet – Erfarenheter från tio års arbete.
STAD, 2004

21. Tänk långsiktigt – en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa.
Skolverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, 2004

22. Hälsokommunikation – en introduktion. Studentlitteratur, 2004

23. Villkor för prevention – en studie av faktorer som äkar aktiviteten hos drogförebyggande samordnare i Sverige
Stockholm universitet, 2004

25. Den svenska supen i det nya Europa
Statens folkhälsoinstitut, 2002