Strategier i lokalt arbete

 

Alkoholkonsumtionen har ökat med ca 30 % sen 1995. Även om en liten nergång kunde noteras under 2005 så finns det starka skäl för att vidareutveckla och förstärka det lokala drogförebyggande arbetet. För att lyckas är det viktigt att både utveckla en struktur för ett långsiktigt förebyggande arbete och att utveckla kommunens verksamheter i riktning mot mer kunskapsbaserade metoder. Även om många metoder ännu inte är utvärderade så finns det idag en ökande kunskap om vilka åtgärder som fungerar.

Avgörande för utformningen av förebyggande åtgärder är att man har kunskap om vilka de viktigaste risk- och skyddsfaktorerna för alkohol- och narkotikaproblem är och hur de skall kunna reduceras och motverkas genom utveckling av de skyddande faktorerna.

Struktur
För att lyckas utveckla det förebyggande arbetet krävs en styrgrupp för arbetet. Styrgruppen skall helst ledas av en ledande politiker, helst någon från kommunstyrelsen. I styrgruppen bör även ingå politiker från båda blocken, chefstjänstemän och den kommunala samordnaren. I styrgruppen bör även representanter från polisen och prmärvården ingå.

Under styrgruppen bör en arbetsgrupp tillsättas i vilken representanter från alla
utvecklingsområden bör vara representerade. Vidare bör arbetsgrupper tillsättas inom alla utvecklingsområden, som rapporterar och kommunicerar med samordnaren.

En policy för prevention kan se ut på följande sätt>>

Kartläggning
Innan arbetet med utveckling av en policy eller ett alkohol och narkotikapolitiskt program inleds bör man kartlägga alkohol- och narkotikaproblemens omfattning och konsekvenser samt hur det kommunens förebyggande arbete ser ut. Syftet med kartläggningen är att det blir ett underlag för prioriteringar och beslutsfattande.

Att kartlägga behöver inte innebära att man måste göra omfattande enkätundersökningar. Statens folkhälsoinstitut har tagit fram alkoholutvecklingen i siffror som ett stöd till kommunerna. De kan hämtas hem från http://www.fhi.se/. De har också tagit fram flera nya metodhäften som stöd för det lokala förebyggande arbetet som redovisas nedan under nästa rubrik och som kan beställas via fhi@strd.se

Policy/drogpolitiskt program
Kommunens poltiska ledning bör ta initiativ till utvecklandet av ett alkohol- och narkotikapolitiskt program som senare antas och årligen följs upp av den politiska ledningen. Programmet bör baseras på den kartläggning som genomförts.

Målgrupper och arenor
Det är viktigt att både utveckla arbetet som syftar till att begränsa tillgängligheten och efterfrågan på alkohol. Den kanske viktigaste målgruppen är föräldrar.
Statens folkhälsoinstitut har också nyligen tagit fram ett metodhäfte som heter Nya möjligheter – metoder för föräldrastöd från förskolan till tonåren. Den kan laddas ner från http://www.fhi.se/.

Andra angelägna målgrupper är barn i familjer med alkoholproblem och barn som lever med föräldrar som har psykiska problem. Som stöd för kommunernas utveckling har Alkoholkommittén tagit fram skriften Om barnen i missbrukets skugga. Den kan beställas från www.alkoholkommitten.se

När det handlar om att begränsa tillgången på alkohol bör man försöka kartlägga både den legala tillgängligheten och den illegala. Vidareförsäljningen av alkohol är idag omfattande och många ungdomar tycker att det är okey att köpa alkohol genom vidareförsäljare.

När det gäller den illegala alkoholhanteringen så har den en väldigt lokal prägel. Skall man lyckas förhindra problem genom vidareförsäljning så är det oerhört viktigt att utveckla former för samverkan mellan polis, socialtjänst, fritid, föräldrar, ungdomar både för att karlägga situationen och för att utveckla en gemensam strategi för att minska den illegala tillgängligheten.

Insatser i skolan är centrala och Statens folkhälsoinstitut har fått ett regeringsuppdrag i samverkan med Alkoholkommittén, MOB, Myndigheten för skolutvtveckling, Sveriges kommuner och landsting att sprida kunskap om vad grundskolan bör utveckla för att förebygga problem.

Alkoholkommittén publicerade i juni skriften Alkoholförebyggande insater i gymnasieskolan som stöd för utveckling av det drogförebyggande arbetet i gymnasieskolan. Den vänder sig till skolledningen och lärarna i skolan. Den kan beställas här på hemsidan.

Många gymnasieskolor har arbetat med alkohol och trafiken. Det finns en film som Vägverket producerat, Länge leve livet, som många använder. Polisen kommer utöka antalet utandningstest, och allt fler tidningar informerar om att utandningstest är genomförda och hur många som hade för hög promille. Många kommuner utvecklar också den s.k. Skellefteåmodellen.

De unga vuxna (18-25 år) är den målrupp som dricker allra mest. Hälften av dem når man genom universitet och högskolor. Alkoholkommittén har arbetat med utveckling av drogförebyggande insater på universitet och högskolor sen 2001 och insatserna finns redovisade i Att förebygga alkoholskador i universitets- och högskolemiljö. Även den kan beställas här på hemsidan.

Andra viktiga arenor att utveckla är insatser i arbetslivet och insatser inom primärvården.

Opinionsbildning
Att väcka opinion i en fråga för att få den belyst och diskuterad är en viktig del i det förebyggande arbetet. Det råder heller inget tvivel om att våra massmedier är det mest effektiva medlet för att väcka och påverka opinionen. Även om det finns andra vägar att gå så är det ändå oftast massmedierna som startar debatter som sedan kan fortgå mellan människor på arbetsplatser, i skolor o s v. Genom kunskap om nyhetsvärdering och mediers arbetssätt kan därför opinionsbildning bli ett effektivt sätt att stödja det lokala arbetet.

Uppföljning/utvärdering
För att se om de insatser som vidtagits fått någon effekt så är det viktigt att årligen följa upp vad som genomförts och vad insatserna har fått för effekt. Det kan vara viktigt att både följa upp processer och effekter. För att kunna följa upp arbetet med policyn så krävs att man formulerat tydliga mål och delmål. Vill ni läsa mer om uppföljning så kan ni ladda ner en liten folder – Introduktion till utvärdering från http://www.fhi.se/