Nationella handlingsplaner

I november 2005 beslutade regeringen om en ny handlingsplan för alkoholpoliken för perioden 2006-2010. Planen slĺr fast att det lĺngsiktiga förebyggande arbetet pĺ lokal nivĺ för att minska skador till följd av alkoholkonsumtion mĺste fortsätta. Samtidigt ska samarbetet inom EU och internationellt öka eftersom Sverige starkt pĺverkas av förändringar utanför landets gränser.

Det är i propositionen 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner som regeringen lägger fast inriktningen för de kommande fem ĺren. Den nya handlingsplanen för alkoholpolitiken bygger vidare pĺ den plan som gällt för ĺren 2001-2005.

Särskilt prioriterade omrĺden under perioden 2006-2010 är barn till föräldrar med missbruksproblem, unga vuxna och insatser inom arbetslivet. Regeringen betonar ocksĺ att de insatser som görs mĺste ta hänsyn till skilda behov hos män och kvinnor samt hos människor med olika bakgrund och social tillhörighet.

För att genomföra de särskilda satsningarna i handlingsplanen och i handlingsplanen för narkotikapolitiken, som ocksĺ omfattas av propositionen, avsätter regeringen 250 miljoner kronor för 2006 och 260 miljoner kronor för 2007.

I regeringens proposition om den Nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (2000/2001:20) presenteras ĺtgärder avsedda att stimulera utvecklingen av mĺlinriktade och samordnade förebyggande insatser pĺ kommunal nivĺ.

Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador