Föräldrastöd

Statens folkhälsoinstitut ska i december 2004 lämna förslag till nya former för föräldrastöd. Som en del av arbetet med att ta fram detta förslag har man presenterat en inventering av olika former av föräldrastöd som förekom i Sverige år 2002.

I samband med barnets födelse erbjuds idag alla föräldrar i Sverige ett likartat och offentligt organiserat stöd. Stöd till föräldrar med barn som är äldre än ett år förekommer också. Det finns en avsevärd variation av formerna för denna verksamhet liksom för sättet att organisera den. Rapporten beskriver de olika typer av verksamheter avsedda för föräldrar med barn i olika åldrar från 1,5–18 år som förekommer.

Totalt redovisas 60 svenska stödinsatser. Det är troligt att ett flertal av de viktigaste formerna ingår men sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. I rapporten beskrivs även kort Norges nationella program för föräldrastöd. Några exempel på föräldrastöd i Nederländerna, Danmark och Finland lämnas också.

De stödinsatser som beskrivs kan ha initierats av såväl kommuner och landsting som av frivilligorganisationer och privata företag. Föräldrar kan träffas i grupper, med eller utan ledare, och med eller utan ett i förväg tydligt strukturerat program. Det finns enskild rådgivning, både anonymt (per telefon eller Internet) och i personliga kontakter. Särskilda pappagrupper beskrivs liksom insatser för föräldrar med icke-svensk bakgrund. Familjecentraler, som samlar olika offentligt organiserade verksamheter riktade till barnfamiljer, ingår även i beskrivningen.